Langer doorwerken

De Nederlandse arbeidsmarkt vergrijst in rap tempo. Van diverse zijden wordt er daarom voor gepleit om werknemers langer te laten doorwerken. Het mes snijdt – zo is de gedachte – aan twee kanten: het arbeidsaanbod wordt gestimuleerd en de belasting- en premiebasis van pensioen en sociale zekerheidsstelsels worden verbreed. In tal van adviezen aan de Nederlandse regering wordt de nadruk gelegd op dit publieke belang, maar de praktijk van langer doorwerken lijkt toch weerbarstiger. Een recent NIDI-onderzoek laat zien dat tweederde van de werknemers eerder stopt dan gepland.

Het afgelopen decennium heeft de overheid zich ten doel gesteld om een einde te maken aan de cultuur van vervroegd uittreden die zo kenmerkend was voor de jaren tachtig en negentig. De arbeidsparticipatie van ouderen in de afgelopen jaren doet vermoeden dat het recente overheidsbeleid haar vruchten afwerpt. Het valt niet te ontkennen dat de trend naar steeds vroeger stoppen met werken is omgebogen.

Download pdf-bestand voor volledig artikel.