Employability Scan

Employability dient opgevat te worden als ‘brede en duurzame inzetbaarheid’. Hoewel scholing een belangrijk onderdeel uitmaakt van employability-beleid, zijn zaken als stimuleren van flexibele inzetbaarheid, functiewisselingen, mobiliteit, informeel leren en erkenning van elders verworden competenties eveneens onderdeel van employability.

De Employability Scan brengt de inzetbaarheid van medewerkers in kaart. De scan is een vragenlijst die door de medewerkers wordt ingevuld en ingezet kan worden voor bijvoorbeeld studie, beroepskeuze, selectie, loopbaanontwikkeling en als ondersteuning bij competentieontwikkeling.

Met behulp van de Employability Scan kunnen medewerkers van een onderneming breder en productiever ingezet worden zodat een grotere flexibiliteit ontstaat bij de inzet van de medewerkers. Medewerkers voelen zich serieuzer genomen en merken dat de onderneming zich betrokken voelt bij hun toekomstige ontwikkelingen. Hierdoor worden medewerkers meer gemotiveerd en zullen ze meer over hebben voor het bedrijf.