DESTEP

Ondernemingen zijn in staat invloed uit te oefenen op hun leveranciers en afnemers door bijvoorbeeld prijsafspraken te maken. Ondernemingen hebben echter nauwelijks tot geen invloed op de macrofactoren die samengevat zijn in het model DESTEP. DESTEP staat voor Demografisch, Economisch, Sociaal-Cultureel, Technologsich, Ecologisch en Politiek-Juridisch. Het is van belang een analyse te maken van deze factoren omdat vanuit deze factoren wel invloed uitgeoefend kan worden op de onderneming of de gehele branche waarin de onderneming werkzaam is. Deze factoren kunnen elkaar onderling ook beïnvloeden. Voor de onderneming betekent dit dat er voor elke factor een analyse gemaakt moet worden om te kunnen vaststellen welke invloed deze factor in de toekomst kan gaan hebben op de strategie van de onderneming.

Het resultaat van de DESTEP-analyse biedt de onderneming zicht op de kansen en bedreigingen die op de onderneming afkomen vanuit de zes bepalende factoren.