Charles Darwin was een Scrum Master

Charles Darwin stelde in zijn meesterwerk ‘The Descent of Man’ al: niet de sterkste of slimste overleeft, maar degene die zich het beste aan kan passen aan een continu veranderende omgeving. Diegenen die het beste leren samenwerken en improviseren, worden succesvol.

“What is dangerous is not to evolve “- Jeff Bezos, CEO & President of Amazon.com

Hoewel Darwin doelt op levende organismes in het algemeen, gaat zijn theorie ook op voor organisaties en specifiek voor de aanjager van elke verandering in een organisatie: de (project)manager. De omgeving van organisaties, technologische mogelijkheden en eisen aan producten of diensten veranderen steeds sneller. Dit leidt er toe dat de behoefte aan nieuwe kennis en gedrag in (project)management zo snel evolueert, dat Darwin er zeeziek van zou worden.
Opmerkelijk genoeg hebben veel projectmanagers de neiging om bij veranderingen in hun omgeving niet samen te werken en te innoveren, maar te vervallen in krampachtige beheersing van hun omgeving. Medewerkers krijgen een smalle taakbreedte toebedeeld, risicomijdend gedrag wordt gestimuleerd en geleerde afhankelijkheid viert hoogtij. Deze inrichting geeft de projectmanager een (vals) gevoel van controle en efficiëntie, maar leidt tot verspilling van het creatieve en innovatieve potentieel van de medewerker. Zet maar vast een vinkje in het vakje “ongeschikt”

“In business, by the time you realize you're in trouble, it's too late to save yourself. Unless you're running scared all the time, you're gone”. - Bill Gates, co-founder of Microsoft Corporation

Alleen als een organisatie het vermogen heeft om zich continu aan te passen, kan een duurzame voorsprong op de concurrent opgebouwd worden. Het concept van de Lerende Organisatie zou dan ook zonder twijfel op een goedkeurende blik van de vader van de evolutieleer kunnen rekenen.

Het kenmerk van een lerende organisatie is dat deze zichzelf continu aan het reorganiseren is om haar doelen te bereiken en optimaal in te springen op veranderingen in de omgeving. In een lerende organisatie zijn medewerkers voortdurend bezig om hun kennis en kunde te verbeteren om zowel hun eigen doelen als die van de organisatie te verwezenlijken. Projectmanagement heeft in een lerende organisatie niet een controlerende, maar een ondersteunende en sturende taak. Deze omslag in projectmanagement denken vereist het aanleren van nieuwe vaardigheden én het afleren van oude gewoontes. Zoals bij elke verandering is gedrag de sleutel tot succes.

Menig projectmanager zal liever zijn hoofd in het zand steken -opvallend genoeg is de struisvogel geen bedreigde diersoort- bij het denken aan een dergelijk proces. Gelukkig zijn er knappe koppen die het denkwerk al voor ons gedaan hebben en de overgangspijn verzachten met een door hen beschreven methode van projectmanagement, die goed gedijt in een lerende organisatie: SCRUM.

SCRUM

Al sinds het begin van de jaartelling, komen er wijzen uit het oosten. Zo ook de bedenkers van SCRUM, afkomstig uit Japan. Zij leenden de term van de rugby sport, waar de spelers in een groep proberen om, al duwend in een scrum, de bal naar de andere kant van het veld te krijgen. De basisprincipes van SCRUM sluiten nauw aan bij de principes van de lerende organisatie. Zo kent SCRUM een hoge mate van focus op het eindresultaat, een continue afstemming met en aanpassing op de omgeving, vertrouwen in een zelfoplossend en zelforganiserend projectteam. Daarbij kent de SCRUM methode geen formele projectleider of -manager maar wel een teamlid dat een sturende en faciliterende rol vervult.

SCRUM werkt met een zelfstandig werkend multidisciplinair projectteam dat een grote mate van vrijheid heeft om eigen beslissingen te maken. De ontwikkelperiode of zogenaamde “Sprint” duurt maximaal  4 weken en levert altijd een concreet resultaat op. Dit is nodig, omdat het voor de opdrachtgever makkelijker is om aan de hand van iets concreets de beslissingen te nemen over verdere ontwikkeling, dan aan de hand van een theoretische beschrijving. De inhoud van een Sprint wordt bepaald door de product owner. Dit is het lid van het SCRUM team die tevens verantwoordelijk is voor het bijhouden van de eisen, wensen en doelen van de opdrachtgever. Door de flexibiliteit van de SCRUM methode kunnen deze eisen en doelen tussentijds worden aangepast als de opdrachtgever dat wenst. Het team wordt gefaciliteerd door de scrum master. Dit is niet de leider van het team, maar degene die ervoor zorgt dat het team zijn werk kan doen en niet wordt afgeleid door (niet relevante) externe zaken. Een SCRUM team houdt aan het begin van iedere werkdag een ‘scrum meeting’ van maximaal vijftien minuten, om de werkzaamheden van die dag af te stemmen. De uit te voeren taken staan weergegeven op een taskboard. De teamleden bepalen zelf welke taken wanneer en door wie uitgevoerd worden. SCRUM kent verder regelmatige reflectie op en optimalisatie van eigen handelen, communicatie en technieken. De continue optimalisatie en flexibiliteit van de SCRUM methode zorgt ervoor dat het beste uit het team wordt gehaald, projecten een kortere doorlooptijd krijgen en bovendien beter aansluiten bij de eisen van de opdrachtgever.

SCRUM hoort in het DNA van de lerende organisatie: enerzijds wordt er direct efficiënter en flexibeler gewerkt, resulterend in een beter resultaat. Anderzijds ontwikkelen medewerkers zich dusdanig, dat een lerende organisatie op natuurlijke wijze ontstaat.  Een organisatie die zich continu ontwikkelt, groeit en proactief inspeelt op veranderingen in de omgeving. Een organisatie waar Darwin trots op zou zijn.

“Dinosauriërs zijn niet uitgestorven, er lijken er steeds meer van te komen. Hele bedrijfstakken gaan ten onder aan anti-darwinistisch zakelijk denken.” - Job van den Wildenberg - Technovisionair

Wilt u zelf een Scrum Master worden? Volg dan de Scrum training bij ISBW Opleiding & Training.