Besturingscirkel

Dit model heeft als principe ‘dat de cirkel rond moet zijn’. Dat wil zeggen dat bij het formuleren van een gewenst resultaat ook een terugkoppeling dient plaats te vinden om te zien of het resultaat ook daadwerkelijk behaald is. Deze laatste stap wordt door veel bedrijven achterwege gelaten.

Omdat de missie en visie van een onderneming niet direct meetbaar zijn, zullen deze verder opgesplitst moeten worden in kritieke succesfactoren (doelen) en prestatie-indicatoren (doelstellingen). Deze zijn nodig om het resultaat van de activiteiten in de omgeving te kunnen sturen en te kunnen meten.
Door het gebruik van de succesfactoren en prestatie-indicatoren heeft de onderneming een sturingsmiddel en tevens een controlemiddel om vast te stellen of de activiteiten van de onderneming wel degelijk tot het gewenste resultaat hebben geleid. Indien er zich afwijkingen voordoen in het resultaat is via dit model snel vast te stellen welke prestatie-indicatoren niet hebben bijgedragen tot het realiseren van de doelen, de succesfactoren, van de onderneming.