Relevante artikelen

Met behulp van de Balanced Scorecard (BSC) kunnen via meerdere invalshoeken de resultaten van de onderneming bijgehouden worden. Een BSC helpt bij het ontwikkelen van de organisatiestrategie en het richten van de activiteiten daarop.

De BSC bestaat uit vier perspectieven: klant, interne organisatie, innovatie en financieel. Samen bieden deze perspectieven een helder beeld voor de langetermijnvisie van de onderneming. De BSC is een top-downmethode waarmee vanuit de visie en missie, de doelen en doelstellingen van de onderneming bepaald kunnen worden. Per perspectief worden de sleutelfactoren bepaald die bijdragen aan de realisatie van de missie en visie van de onderneming. Dit worden de kritieke succesfactoren van de onderneming genoemd en deze worden meetbaar gemaakt met behulp van de prestatie-indicatoren.

Met behulp van de BSC kan de onderneming doelgericht sturen op doelen en doelstellingen die van de strategie afgeleid zijn. Doordat deze meetbaar zijn gemaakt is de uitvoering van de strategie voor de onderneming goed te monitoren en kunnen op tijd maatregelen worden genomen.