Menu
ISBW logo

OSO-model

Strategisch management houdt zich bezig met de analyse, planning, uitvoering en evaluatie van de strategie van een onderneming. Bij de strategie van de onderneming zal er een afweging gemaakt moeten worden tussen wat de onderneming wil (strategie), wat de onderneming kan (competenties) en wat de omgeving biedt (marktpotentieel). Deze aspecten beïnvloeden elkaar en zullen onderling afgewogen moeten worden wil de onderneming succesvol op de markt kunnen opereren. De onderneming heeft haar sterke en zwakke kanten, terwijl de omgeving kansen en bedreigingen biedt om de strategie van de onderneming te realiseren. Via het OSO-model heeft de onderneming de mogelijkheid deze onderling samenhangende componenten op elkaar af te stemmen. Het verdient de aanbeveling elk jaar de strategie te heroverwegen en eventueel aan te passen.

Het resultaat van het model is een overzicht van de uit te voeren acties om de strategie van de onderneming in de markt te zetten. Tevens kan de onderneming bepalen welke middelen aan welke activiteiten gekoppeld moeten worden.