banner
  • Alleen de kennis die je nodig hebt 
  • Vaardigheden om kennis toe te passen
  • Gericht op jouw dagelijkse praktijk

Leveringsvoorwaarden

Uitvoering

Ons voorstel is gebaseerd op de informatie waarover wij tot nu toe beschikken. Wij gaan ervan uit dat de essentiële informatie, benodigd voor de opzet en uitvoering van een trainings-/opleidingsproject, die aan ons is verstrekt, juist is.

Wij voeren een opdracht uit vanuit een professionele onafhankelijke opstelling op basis van het in overleg met de opdrachtgever ontwikkelde en door de opdrachtgever geaccordeerde programma.

De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die wij nodig hebben voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in ons bezit komen. Wij moeten kunnen rekenen op de tijdige en volledige beschikbaarheid van de bij onze werkzaamheden betrokken medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever gedurende de geplande sessies.

Deelnemers aan een trainings-/opleidingsproject dienen door de opdrachtgever in de gelegenheid te worden gesteld in werktijd opdrachten, in relatie tot de opleiding, uit te voeren. De opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken geen opdracht dan in overleg met ons.

Personeel

Wij hebben het recht de samenstelling van ons trainersteam te wijzigen, indien wij menen dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de deskundigheid van het trainersteam niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.

Facturering en kosten van de opdracht

Voor het met de opdrachtgever overeengekomen bedrag ontvangt deze een factuur. Facturering vindt plaats zodra wij de door de opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging retour ontvangen.

In onze honorariumberekening zijn geen rentekosten opgenomen. Indien een factuur 30 dagen na de vervaldatum niet is voldaan, kunnen wij, zonder aanzegging, vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening brengen.
Indien betaling niet plaatsvindt binnen acht weken na de vervaldatum, kunnen wij de eventuele verdere uitvoering van de opdracht opschorten.

Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever, komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van het te vorderen bedrag.

Annuleringsvoorwaarden

In geval van annulering/doorschuiven van een overeengekomen trainings-/opleidingsproject door de opdrachtgever wordt als volgt gehandeld:

  • bij annulering / doorschuiven binnen 30 dagen voor het begin van het programma (intake) wordt de overeengekomen prijs geheel in rekening gebracht;
  • bij annulering / doorschuiven uiterlijk 30 dagen voor het begin van het programma (intake) wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

In geval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de ander het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

Overmacht

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade van de opdrachtgever en/of deelnemers indien wij genoodzaakt zijn door overmacht, waartoe ook ziekte van (één van) onze trainers wordt gerekend, een training/opleiding naar een latere datum te verplaatsen.

Vertrouwelijkheid

Wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Wij zullen verder in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Evenzo zal de opdrachtgever, zonder instemming onzerzijds, aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak, werkwijze en dergelijke dan wel onze rapportage ter beschikking stellen.

Auteurs- en eigendomsrecht

Van het door ISBW InCompany verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ISBW InCompany. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

Interesse

Wil je weten welke opleidingen en aanpak het beste aansluiten bij jouw bedrijf? En wat precies jouw mogelijkheden zijn? Wij helpen je graag met het realiseren van je doelstellingen en maken graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Bel met 035 - 760 48 10 of mail ons via  Incompany@isbw.nl.

Het oordeel is binnen, studenten beoordelen ISBW met een 8,5!

”IK HEB DOOR DEZE OPLEIDING MEER INZICHT GEKREGEN IN DE BEDRIJFSVOERING VAN ONZE ORGANISATIE”

Christiaan Verschoor
Sectorcoördinator Wijkwerk
Stichting Netwerk

Voordeel bij ISBW!

Schrijf je in voor een opleiding in het najaar en profiteer.

  • Je betaalt pas in september
  • Je betaalt geen inschrijfgeld
  • Je ontvangt gratis het managementboek van het jaar 2017

Meer informatie

Download nu gratis ‘Veranderen doe je samen’

En ontdek wat bijdraagt tot succesvol verandermanagement
Ben jij als leidinggevende of (project)manager betrokken bij het doorvoeren van veranderingen in jouw organisatie? Wil je graag weten hoe je de weerstand die vaak optreedt tegen deze veranderingen kunt ombuigen naar betrokkenheid en enthousiasme? Lees nu de whitepaper en kom alles te weten over verandermanagement.
Download de whitepaper

Op je gemak nog eens rustig alles doorlezen?

Bekijk op je gemak alle opleidingen.

Vraag de gids nu gratis aan

Kunnen we je verder helpen?

Onze deskundige opleidingsadviseurs helpen je graag verder.

Onze website maakt gebruik van cookies.